10 มิ.ย. 2559
การรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านความรอบรู้ และเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาท ด้านความรอบรู้ และเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มก. ข้อที่ 3 ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน้าที่การงานต่อไป


ขอบคุณภาพประกอบจาก


www.muangsiri.com


www.larndham.org


www.petchphanlan.com


http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=06-11-2009&group=22&gblog=61


http://writer.dek-d.com/natcha150643/story/viewlongc.php?id=1235735&chapter=8


http://writer.dek-d.com/natcha150643/story/viewlongc.php?id=1235735&chapter=7

เอกสารเพิ่มเติม: