10 มิ.ย. 2559
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติของอาจารย์และบุคลากรส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบ เพื่อนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสอนและการทำงานต่อไป


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก


https://prakal.wordpress.com/

เอกสารเพิ่มเติม: