13 มิ.ย. 2559
บรรยาย เรื่อง โอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยใน AEC

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ ได้รับเชิญจากสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง โอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยใน AEC” ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ทั้งนี้ รศ.ดรฺ. งามทิพย์ ภู่วโรดม ได้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ BPA ซึ่งเป็นองค์ประกอบในสารเคลือบกระป๋อง ซึ่งผู้ร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก