13 มิ.ย. 2559
นิสิตปริญญาเอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 3 รางวัล จากสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17

นิสิตปริญญาเอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 3 รางวัล จากสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17 (RGJ-PhD Congress XVII) วันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา


รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่าดีเด่น
นายสุรชัย ขันแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Development of a Novel Colorimetric UVA-activated, Oxygen Indicators as Intelligent Food Packaging"


คว้า 2 รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น 
นางสาวธิดารัตน์ พันโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "In vitro Digestion of Milky Stage Rice and Optimum Enzymatic Hydrolysis to Increase Their Bioactivities"


นางสาวจิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Non-linear Color Kinetics of Non-enzymatic Browning Time-Temperature Integrator (TTI)"