21 มิ.ย. 2559
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร : FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2016

จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT)