22 มิ.ย. 2559
การรณรงค์การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ป้ายการรณรงค์การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านร่วมใจกันประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก:


http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-misc/water-tap-219839/#.V1Ta29SLRko


http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=13464


http://www.pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2010/Group3EngerySaving/airconditioner.html


https://ronestudio.wordpress.com/2013/07/02/architecture-unplugged/


http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5710270010053


http://202.129.59.73/nana/220454/safetyEN.htm


http://www.thaipedlung.org/mustknow_exercise_test.php


http://www.girlsfriendclub.com/exercise-for-heart/


http://www.virtual-exam.com/math-exam.php


https://www.l3nr.org/posts/559358