19 มิ.ย. 2556
นิสิต วทอ. มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัย

ในวันที่ 17 เม.ย. 55 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพบ รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัยหลังประสบภาวะน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเป็นประจำทุกปีที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน ในปีนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 18 และวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2554 โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 144 คน ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ประสบภาวะน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ และการเรียนการสอน นิสิตกลุ่มดังกล่าวจึงมีแนวคิดจิตสาธารณะที่จะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการฯ มอบให้มหาวิทยาลัยในการช่วยฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อช่วยสนับสนุนงานบริการแก่ส่วนรวม เช่น รถบริการภายในมหาวิทยาลัย หรือกิจการนิสิตต่างๆ ตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร