15 ก.ค. 2559
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี/โท/เอก ของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 โดยวิทยากรจากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด