5 ส.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร


วิทยากร และสถานที่


รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิ


รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์


ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ ห้องรวยปัญญา ชั้น Gหลักสูตรที่ 1 การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของ


ผลิตภัณฑ์อาหาร วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559


08.30- 9.00 ลงทะเบียน


09.00-12.00 บทนํา ส่วนประกอบอาหาร การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์และการเพิ่มอายุการเก็บ


12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00- 16.00 จลนพลศาสตร์อันดับปฏิกิริยาผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บตัวอย่างการนําไปใช้เพื่อคํานวณอายุการเก็บ


16.00-16.30 อภิปรายและตอบคําถามวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559


09.00-12.00 การวัดค่าคุณภาพทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ และ sensory evaluation


12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00- 16.30 หลักการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์และเทคนิคการเพิ่มอายุการเก็บของอาหาร


16.00-16.30 ตอบคําถาม /รับประกาศนียบัตร


 


หลักสูตรที่ 2 การคํานวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559


08.30- 9.00 ลงทะเบียน


09.00-12.00 การคํานวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร


- การใช้สมการ kinetic


- การประเมินอายุการเก็บภายใต้สภาวะเร่ง


- การประเมินอายุการเก็บโดยใช้การคํานวณ


12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00- 16.00 การคํานวณอายุการเก็บ (ต่อ)


16.00-16.30 ตอบคําถาม/รับประกาศนียบัตร


 


ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ต้องการสมัคร


หลักสูตรที่ 1 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่ 1 และ 2 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559


ชำระค่าลงทะเบียน ก่อน วันที่ 15 ตุลาคม 2559


1 หลักการและการประเมินอายการเก็บ เป็นเงิน 4,700.00 บาท


2 การคํานวณอายุการเก็บ เป็นเงิน 2,500.00 บาท


ลงทะเบียนรวม หลักสูตร 1 และ 2 เป็นเงิน 6,950.00 บาท


ชำระค่าลงทะเบียน หลัง วันที่ 15 ตุลาคม 2559


1 หลักการและการประเมินอายุการเก็บ เป็นเงิน 5,200.00 บาท


2 การคํานวณอายุการเก็บ เป็นเงิน 2,800.00 บาท


ลงทะเบียนรวม หลักสูตร 1 และ 2 เป็นเงิน 7,800.00 บาท* รวมค่าหนังสือ เอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอดการสัมมนา (รับจํานวนจํากัด 30 ท่าน) (ข้าราชการสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด) พร้อมรับประกาศนียบัตรการอบรม


**กรุณาส่งแบบตอบรับการอบรม และเอกสารหลักฐานชำระเงินมาทาง email หรือโทรสารหรือทางไปรษณีย์จึงจะถือว่า ได้ลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์ (กรุณานำใบ pay-in ตัวจริงมาในวันลงทะเบียนด้วย)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


1. คุณกฤติกา สาโร (081-608-3727) หรือ โทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5141 Email: kritika.s@ku.ac.th หรือ fagikks@ku.ac.th


2. คุณกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร (081-490-2676) โทรสาร 0- 2562-5005 Email: fagikrh@ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: