19 มิ.ย. 2556
2nd Biot Fun Fair For Future

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยภายใต้โครงการ "Biot Fun Fair For Future" เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาในรายวิชาโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology Project) และการออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology design) อีกทั้งส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิตในด้านการนำเสนอผลงานและเพิ่มประสบการณ์การเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจและสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น และนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้วิจัยขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการเพิ่มแรงบันดาลใจให้ให้นิสิตชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3 ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี

การประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรภายนอกในหัวข้อ "ความสำคัญของการทำโครงงานวิจัย" การแสดงผลงานทางโครงงานวิจัยและการออกแบบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของนิสิตของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพชั้นปีที่ 4 โดยแบ่งการนำเสนอเป็นสองรูปแบบ ได้แก่ การนำเสนอปากเปล่า 3 รายการ และนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการอีก 31 รายการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง 3, คณาจารย์, บุคคลากรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและชมผลงานด้วย รวมไปถึงการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจบการนำเสนอวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: