8 ส.ค. 2559
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sodium Reduction Technology in Foods: Relationship among sensory liking, emotion and purchase intent as affected by health benefit statement

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sodium Reduction Technology in Foods: Relationship among sensory liking, emotion and purchase intent as affected by health benefit statement โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่


-ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล, School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University, USA
-รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ, คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSCR)


ทั้งนี้ ท่านอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมอบรม 120 ท่าน งานสัมมนาจัด ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา