19 มิ.ย. 2556
โครงการ ค่าย We Love AI

เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม ค่าย We Love AI ณ ปิยวรรณรีสอร์ท และ โรงเรียนวัดกระแซง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สโมสรนิสิตฯ ทราบว่ามีหลายพื้นที่ในเขตภาคกลางที่ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนวัดกระแซงก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายจึงเห็นควรไปช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดกระแซง การจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความมีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทำงานของแต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการรับผิดชอบและการแก้ปัญหาต่างๆ ให้รุ่นน้อง รวมทั้งการช่วยเหลือสังคมเป็นต้น


กิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิกจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จำนวนประมาณ 80 คน เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ เน้นการกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมสันทนาการ การระดมความคิด การทำบุญ และกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้วยการช่วยทาสี โต๊ะ เก้าอี้ ของโรงเรียน และฐานพระพุทธรูปในวัดกระแซงอีกด้วย