25 ส.ค. 2559
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Outstanding Alumni จากสถาบัน Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)

ตามที่ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมชนบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น SEARCA (Outstanding SEARCA Scholarship Alumni) เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ขององค์กร (Golden Anniversary) โดยรางวัลดังกล่าวได้มอบให้ศิษย์เก่าที่เป็นนักเรียนทุนของ SEARCA ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นและมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ในโอกาสดังกล่าว รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้นในด้านงานวิจัย เป็นผู้มีบทบาทในการทำวิจัยเกี่ยวกับแป้งมันสำปะหลังและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งยังสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านมันสำปะหลังกับทางสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลก ร่วมทั้งยังเป็นผู้ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยโดยการปรับปรุงระบบการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมระหว่างโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรทำให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล