8 ก.ย. 2559
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล แต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับมอบโล่ แต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่นายณัฐสิทธิ์ ฉันทจิตปรีชา และ นางสาววรพรรณ เวศานนทเวช ในโครงการมอบรางรางวัลแต่งกายดีในวันไหว้ครู