19 มิ.ย. 2556
โครงการกิจกรรมงานพบปะระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ