8 ก.ย. 2559
กิจกรรมในโครงการฝึกอบรมการนำเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในบริบทสู่ประชาคมอาเซียน

นิสิต และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมการนำเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในบริบทสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2559 ณ วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุ วัดเชิงท่า พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา วัดพระศรีสรรเพชร พระราชวังหลวง ป้อมเพชร วัดพนัญเชิง วัดกุฎีดาว และ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา