8 ก.ย. 2559
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Juice HACCP Certification Course

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Thailand Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Juice HACCP Certification Course โดยมี Prof. Dr. Olga Padilla-Zakour และ Prof. Dr. Randy Worobo จาก Cornell University, USA เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 5 - 7 เดือนกันยายน 2559 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: