13 ก.ย. 2559
ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตว์แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์