20 ก.ย. 2559
ทีมวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ประสบความสำเร็จในการผลิต ช้อน ส้อม และมีดพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง

ทีมวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังรอง ยกส้าน  รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร เสน่ห์ ประสบความสำเร็จในการผลิต ช้อน ส้อม และมีดพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง ที่เหมาะสำหรับการใช้งานครั้งเดียวแล้วทิ้ง   ผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวผลิตจากพลาสติกผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจำนวน 2 ชนิด คือ พลาสติกผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด และพลาสติกผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิพรอพิลีน คณะวิจัยคาดว่าการใช้ช้อน ส้อม และมีดจากพลาสติกผสมทั้ง 2 ชนิด สามารถตอบโจทย์กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมได้เป็นอย่างดีจากการแทนที่หรือทดแทนพอลิแลคติกแอซิดและพอลิพรอพิลีนด้วยเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในปริมาณที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้พอลิแลคติกแอซิดซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลดการใช้พอลิพรอพิลีนซึ่งเป็นพลาสติกฐานปิโตรเลียมที่ไม่สามารถแตกสลายทางชีวภาพได้อีกด้วย ผลงานวิจัยข้างต้นได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)