19 มิ.ย. 2556
โครงการกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1/2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

โดยจะจัดออกเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 ในวันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2555

รอบที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2555