19 มิ.ย. 2556
PD Meeting 2012

PD Meeting 2012
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555 นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมกันจัดงาน PD Meeting 2012 ขึ้น ณ ลานจอดรถ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 ทั้งนี้นิสิตในภาควิชาฯ ได้จัดงาน PD Meeting เป็นประจำทุกปี โดยวัตถุจุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างหมู่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายในภาควิชาฯ เป็นการสร้างความสามัคคีขององค์กร ทั้งนี้ในแต่ละปี นิสิตชั้นปีที่ 3 จะเป็นแกนนำในการจัดงาน ในปีนี้งานประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีนิสิตทุกชั้นปีมาร่วมงานและชมการแสดงต่างๆ อย่างคับคั่ง

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: