13 ต.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้


รางวัลระดับนานาชาติ


-          ระดับปริญญาเอก ได้แก่ นายธรรมนูญ อักษรศรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร


-          ระดับปริญญาโท ได้แก่ Ms. Tram Le Bao Hong สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)


รางวัลระดับชาติ


-          ระดับปริญญาเอก ได้แก่ นางสาวชนนิกานต์ ศรีกัลยา สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


-          ระดับปริญญาเอก ได้แก่ นางสาวฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ระดับปริญญาโท ได้แก่นางสาวกมลวรรณ จ้างมีศิลป์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร