19 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมการเขียน Super Resume พิชิตตำแหน่งงาน

โครงการฝึกอบรมการเขียน Super Resume พิชิตตำแหน่งงาน วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร อก. 5 อบรมโดยวิทยากรจากบริษัท Super Resume Co., Ltd (TOP GUN)