11 พ.ย. 2559
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง Emerging Food Processing Technologies

ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 2204 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

เอกสารเพิ่มเติม: