19 มิ.ย. 2556
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดจิตสาธารณะในการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ และการเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน - เพื่อน และ พี่ - น้อง เกิดความสามัคคีกันมากขึ้นในการทำงานและกิจกรรมอื่นๆร่วมกันต่อไป ทั้งนี้นิสิตได้รู้จักการเรียนรู้การทำงาน การวางแผน และการแก้ไขสถานการณ์และเกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ควบคู่กับการเรียนได้อย่างเหมาะสม