13 ธ.ค. 2559
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Food Innopolis จัดงานสัมมนาเรื่อง Emerging Food Processing Technologies

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาเรื่อง Emerging Food Processing Technologies ในระหว่าง วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 2204 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: