20 ธ.ค. 2559
ทีมวิจัยของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล BRONZE PRIZE และ Special Prize from Qatar จากผลงาน

ขอแสดงความยินดี ทีมวิจัยของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวมลนพรรษ สงค์พิมพ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมวิจัยและพัฒนา "ผลิตภัณฑ์เนยข้าวไรซ์เบอร์รี่" และได้รับรางวัล BRONZE PRIZE และ Special Prize from Qatar จาก Seoul International Invention Fair 2016, Korea ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 และ ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงาน ใน งานแถลงข่าว "การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ งานดังกล่าวจัดขึ้น วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น