13 ม.ต. 2560
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 หมดเขตวันที่ 16 มกราคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม: