26 ม.ต. 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา เรื่อง INTRODUCTION TO MATS A FULL-DAY SEMINAR ON NEXT GENERATION MICROWAVE FOOD PROCESSING

ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา เรื่อง INTRODUCTION TO MATS A FULL-DAY SEMINAR ON NEXT GENERATION MICROWAVE FOOD PROCESSING โดยร่วมกับ บริษัท 915 Labs ผู้ผลิตเครื่องจักรระบบ MATS และ บริษัท Printpack ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับระบบ MATS จัดสัมมนาเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จากบริษัทและเป็นการเผยแพร่งานวิจัยด้านไมโครเวฟจากกลุ่มวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอาหารและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 และ อาคารแปรรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: