26 ม.ต. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการทายาทธุรกิจกลุ่่มอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศที่แนบท้าย

เอกสารเพิ่มเติม: