19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกชั้นเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางการบรรจุ (Fieldtrip for Knowledge Capability Building in Packaging Technology) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2555

โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 75 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะโดยการปลูกป่า สร้างฝาย ทำโป่งดิน ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และท้ายสุดการเยี่ยมชมกิจการและศึกษากระบวนการผลิตขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี เพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้พร้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบรรจุอาหาร