17 ก.พ. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น LIAISON PROFESSOR

รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น LIAISON PROFESSOR ของ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ดร. ปริศนาเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Niigata University อย่างต่อเนื่อง