24 ก.พ. 2560
อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติ และ ร่วมออกบูธออกบูธ ในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 มก.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมออกบูธ (ซุ้มอาหาร) ข้าวมันไก่เจ้อ้วนในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เนื่องในโอกาสส่งท้ายพุทธศักราช 2559 เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกส่วนงาน และขอบคุณบุคลากรที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงานเพื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยดีตลอดมา


และในงานนี้ มก. ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และบุคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากร และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเชิดชู เกียรติและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารย์ได้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ และรางวัลบุคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ อาจารย์ประจำจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ