24 ก.พ. 2560
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ ASEAN Food Industries Human Resource Development Association (AFH) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ ASEAN – Japan จัดอบรม

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ ASEAN Food Industries Human Resource Development Association (AFH) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ ASEAN – Japan ในการต้อนรับผู้รับทุนในการเข้าร่วมอบรม จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศบรูไน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย ในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้มีพิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้อง 5419 ชั้น 4 อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร