19 มิ.ย. 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้แสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนิสิตมีจิตสำนึก อุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำนุบำรุงศาสนา และศาสนสถาน ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 90 คน"