24 ก.พ. 2560
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

รายชื่อและผลงานที่ได้รับรางวัลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55


รางวัลผลงานระดับดี: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงานเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดดอกกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดผลงานของ คุณเกสรี กลิ่นสุคนธ์ คุณอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร และคุณลลิตา คชารัตน์ จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


รางวัลผลงานระดับชมเชย: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ผลงานของคุณพิมพ์ลัญป์ สมบูรณ์ โดย รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ และ รศ.ดร.รังรอง ยกส้านอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เป็นที่ปรึกษา


รางวัลผลงานระดับชมเชย: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงานเรื่อง “สมรรถะของโซ่อุปทานอุตสาหรรมอาหารฮาลาลไทยผลงานของ คุณธรรมรัตน์ ปิ่นสากล โดย ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษา


รางวัลผลงานระดับชมเชย: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงานเรื่อง “การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งผลงานของ คุณ ธนัญชนก คำไท้ โดย ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา


และในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล ภาคโปสเตอร์ประเภทชมเชย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงานเรื่อง “การศึกษาผลของการเติมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1331, Lactobacillus fermentum TISTR937 และเชื้อบริสุทธิ์ทางการค้า ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนมผลงานของ คุณพงศ์ประสิทธิ์ สุวรรณศักดิ์สิน โดย ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา


งานประชุมวิชาการ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เสวนาพิเศษ และการนำเสนอผลงานบรรยาย ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0” ด้วย