24 ก.พ. 2560
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยากร โดย รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ โดย แบ่งเป็นการอบรม 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรที่ 2 การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารและทราบวิธีการคำนวณเพื่อประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์  งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้ง อาจารย์ นักวิชาการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้น ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน