19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจัดการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศของนิสิตบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยในต่างประเทศของนิสิตปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี่จะเป็นการช่วยให้นิสิตบัณฑิตศึกษามีบทบาทในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากผู้ร่วมงาน อีกทั้งการฝึกฝนการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยให้แก่คณาจารย์และเพื่อนนิสิตได้ฟัง จะช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนิสิตบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
นิสิตปริญญาเอกที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ ได้แก่

1.นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยที่ Rutgers, The State University of New Jersey เมือง New Brunswick ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.นส.อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยที่ Kyushu University เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

3.นส.ภัทรี ตั้งมงคลเลิศ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยที่บริษัท Toyo Seikan Kaisha เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น

4.นส.รุ่งกานต์ บุญนาถกร ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยที่ Michigan State University เมือง East Lansing ประเทศสหรัฐอเมริกา