21 เม.ย. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องวิเคราะห์หาไขมันและเครื่องวิเคราะห์หาเส้นใย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องวิเคราะห์หาไขมัน อย่างถูกต้องและเป็นการบูรณาการด้านบริหารการจัดการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน แก่นักวิทยาศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาโท ให้มีความรู้ ความเข้าใจนั้น จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หาไขมันและเส้นใย อย่างถูกต้องปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง 2102 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร