2 พ.ค. 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาในหัวข้อ “Microwave Assisted Thermal Sterilization (MAT)” โดย Dr. Juming Tang จาก Washington State University

ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดสัมมนาสำหรับนิสิต คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อ “Microwave Assisted Thermal Sterilization (MAT)” โดย Dr. Juming Tang จาก Washington State University ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเผยแพร่งานวิจัยของกลุ่มวิจัยการใช้ไมโครเวฟในอุตสาหกรรมอาหาร ของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร