22 พ.ค. 2560
สัญลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: