29 พ.ค. 2560
Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 7

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยภายใต้โครงการ “Biot Fun Fair for Future” ครั้งที่ 7 เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาในรายวิชา 01051499 :โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology Project) และวิชา 01051471 : การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology design), ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต และเพิ่มประสบการณ์การเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้ทำ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ให้มีความเข้าใจในบทบาทของ นักเทคโนโลยีชีวภาพ, ช่วยเพิ่มแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนิสิต ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: