29 พ.ค. 2560
กิจกรรมการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นั้น


 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ โทนสีขาวดำ ดังเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.agro.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (สาระน่ารู้) และขอความอนุเคราะห์ภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ คณะฯ ถ่ายภาพและสรุปรายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ส่งมาที่สำนักงานเลขานุการ คณะฯ ทุกรอบสิ้นปีการศึกษา เพื่อคณะฯ จะได้รวบรวมจัดทำรายงานประจำปีเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 


ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร อก.

เอกสารเพิ่มเติม: