29 พ.ค. 2560
กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านความรอบรู้และเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มก. ข้อที่ 3 มีความรู้รอบและเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังเอกสารแนบ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.agro.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (สาระน่ารู้) ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน้าที่การงานต่อไป


ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร อก.

เอกสารเพิ่มเติม: