29 พ.ค. 2560
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไป และสังคม และการพัฒนาตนเอง

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไป และสังคม และการพัฒนาตนเอง” ดังเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.agro.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (สาระน่ารู้) เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติของอาจารย์และบุคลากรส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบ เพื่อนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานต่อไป


ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร อก.

เอกสารเพิ่มเติม: