8 มิ.ย. 2560
บรรยายพิเศษ เรื่อง Functional Snack Foods For Health Promotion และ Food Marketing meets Food Policy: Health Claims

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Yael Vodovotz  Director of Center for Advanced Functional Food Research and Enterpreneurship, Department of Food Science and Technology, College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences, The Ohio State University, USA และ Professor Dr.Neal H. Hooker  Professor of Food Policy, John Glenn College of Public Affairs, The Ohio State University มาบรรยาย ในหัวข้อ Functional Snack Foods For Health Promotion และ Food Marketing meets Food Policy: Health Claims ที่ห้อง 2204 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวนมาก ทั้งนิสิต คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานเอกชน