15 มิ.ย. 2560
ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ได้รับคัดเลือกในการรับทุนวิจัยจาก บ. BASF

ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกในการรับทุนวิจัยจาก บ. BASF ในหัวข้องานวิจัย “The effects of omega-3 and high intensity interval exercise on body composition, energy expenditure and delayed onset muscle soreness of overweight males” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 หัวข้อวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุน "2017 Newtrition® Asia Research Grant" จาก บ. BASF


 


โดยเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย และ ดร.นิรอมลี มะกาเจ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และได้มีพิธีประกาศและมอบรางวัลให้ใน satellite symposium จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ในงานประชุม the 13th China Nutrition Science Congress ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติที่เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารเพิ่มเติม: