15 มิ.ย. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ : แนวปฎิบัตเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฎิบัติงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ : แนวปฎิบัตเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฎิบัติงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 5305 – 5306 ชั้น 3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติ จาก นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงาน จากกองการเจ้าหน้า เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด งานดังกล่าวมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม