20 มิ.ย. 2560
นิสิต วทอ. ได้รับรางวัล The Oral Presentation Award ในการประชุม Food Innovation Asia Conference 2017


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรธินี เกตุคง นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล First Place The Oral Presentation Award ในการประชุม Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) ซึ่งจัดขึ้นที่ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ผลงานที่นำเสนอเรื่อง Physical and Functional Properties Improvement of Egg White Powder โดยมี รศ.ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา