21 มิ.ย. 2560
ประกาศ : เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560

1. ใบสมัครคัดเลือก Admissions
2. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
3. บัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, บิดา, มารดา
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-562-5000 ต่อ 5123

เอกสารเพิ่มเติม: